Uniwersytet Warszawski

William Shakespeare

Instytut Anglistyki

ul. Dobra 55
00-681 Warszawa
https://ia.uw.edu.pl

Kontakt: dr Maciej Rosiński

Rejestracja zamknięta / Registration is now closed

Logo UW

program

The King of Horror & The King of Pop: Music in Stephen King’s Literary Universe | Król Horroru i Król Popu: Muzyka w literackim uniwersum Stephena Kinga

wyklad/dyskusjastacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55 & online (stacjonarnie z transmisją online); register for details
Język po angielsku
Prowadzący mgr Patrycja Roguska 

What has the contemporary King of Horror in common with the late King of Pop? Which songs accompany the former one, Stephen King, during his creative process and what kind of influence and meaning does music have in his life and literary output? What kinds of music pieces does King like to incorporate into the plot of his most terrifying and psychoanalytically-inclined pieces of writing? What kind of influence does music have over the critical reception of the writer’s literary oeuvre? Which songs belong the the most favorite and highly regarded among King’s Constant Reader fellowship? May the King of Horror become the King of Pop? Or maybe he has been one... from the very beginning? ;-) These and many more curious inquiries will be explored during a lecture combined with a creative musical workshop. Together we will analyze selected pieces of music included by the author in his books along with their popcultural contexts and references. In the meantime, our discussion will also encompass elements of psychoanalytical interpretation of possible connections between music and critical reception of Stephen King’s literary pieces.

(opis po polsku) Co wspólnego ma współczesny Król Horroru z nieżyjącym już Królem Popu? Jakie piosenki towarzyszą temu pierwszemu, Stephenowi Kingowi, w procesie twórczym i jakie znaczenie ma muzyka w życiu i twórczości autora? Które utwory lubi wplatać w treść swoich najbardziej przerażających i najbardziej psychoanalitycznych dzieł? Jaki wpływ ma muzyka na odbiór książek pisarza? Które piosenki należą do ulubionych i wysoko cenionych wśród Stałych Czytelników jego twórczości? Czy Król Horroru może zostać Królem Popu? A może był nim... od samego początku? ;-) Na te i pozostałe ciekawe pytania postaram się odpowiedzieć podczas swojego wykładu połączonego z kreatywnym warsztatem muzyczny. Przeanalizujemy razem wybrane utwory wykorzystane przez pisarza w jego książkach, ich popkulturowe konteksty i znaczenia, a także wpleciemy elementy interpretacji psychoanalitycznej związków muzyki z odbiorem dzieł literackich Stephena Kinga.


A Polish journalist in English media | Polski dziennikarz w angielskich mediach

dyskusjastacjonarnie
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55 & online (spotkanie hybrydowe); register for details
Język po angielsku
Prowadzący Koło Naukowe Second Thoughts | Second Thoughts Students Club

We are a magazine publishing articles exclusively in English. We’ll lead a discussion with journalists working in English-language media about the challenges of such work. We will talk about journalism in a foreign language, how to get started, what tools to use, how content creation in English differs from content creation in Polish, and much more.

Jesteśmy czasopismem publikującym artykuły wyłącznie po angielsku. Poprowadzimy dyskusję z dziennikarzami pracującymi w anglojęzycznych mediach nt. wyzwań takiej pracy. Porozmawiamy o dziennikarstwie w języku obcym, jak zacząć, z jakich narzędzi warto korzystać, na ile tworzenie treści po angielsku różni się od tworzenia treści po polsku, i wiele innych.


Acting workshop | Warsztaty aktorskie

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55, Warszawa, register for details
Język po angielsku
Prowadzący The Cheerful Hamlets

The acting workshops hosted by the theatrical group, The Cheerful Hamlets, cover the essential components of actor training. During the session, participants will enhance their skills in improvisation, aimed at boosting their creativity, real-time response capabilities, and stage confidence. Additionally, attendees will have the opportunity to work on stage movement, text interpretation, and voice projection. The main goal of the workshops is to support aspiring actors in realising their full acting potential by developing vital skills required in today's theatre world.

Warsztaty grupy teatralnej The Cheerful Hamlets obejmują najważniejsze elementy warsztatu aktorskiego. W trakcie spotkania uczestnicy będą rozwijać umiejętności w zakresie improwizacji, co ma na celu zwiększenie ich kreatywności, zdolności reakcji w czasie rzeczywistym oraz pewności siebie na scenie. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów będą mieli okazje pracować nad ruchem sceniczym, interpretacją tekstu oraz emisją głosu. Głównym celem warsztatów jest wsparcie aspirujących aktorów w osiągnięciu pełni swoich aktorskich możliwości poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych w dzisiejszym świecie teatru.


Czy naprawdę można zaklinać konie? | Is it really possible to whisper horses?

wyklad/dyskusjastacjonarnie
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55, Warszawa, register for details
Język po polsku
Prowadzący mgr Sara Kruszona-Barełkowska

Czy naprawdę można mówić językiem zwierząt innych niż ludzkie? Czy niektórzy ludzie mają tajemne zdolności rozumienia mowy innych gatunków? A co na to nauka? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w trakcie spotkania. Omówimy także działaność najpopularniejszych trenerów zwierząt i przeanalizujemy fenomen ich popularności. Na koniec zastonowimy się nad tym jaką funkcję zaklinacze pełnią w naszej kulturze i czy ich działaność więcej mówi o zwierzętach czy o ludziach. Chcesz się dowiedzieć czy posiadasz zdolności zaklinania zwierząt? Przyjdź i sprawdźmy to!

Is it really possible to speak the language of non-human animals? Do some humans have the secret ability to understand the speech of other species? And what does science say about this? We will look for answers to these questions during the meeting. We will also discuss the activities of the most popular animal trainers and analyse the phenomenon of their popularity. Finally, we will look at the role animal trainers play in our culture and whether their work says more about animals or people. Would you like to find out if you have animal conjuring skills? Come and let's see for yourself!


Przez ocean cudów. Brendan Żeglarz i jego średniowieczna wyprawa do… Ameryki? | Across the Ocean of Marvels: Brendan the Navigator and his Medieval Voyage to… America?

wykładstacjonarnie
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55, Warszawa, register for details
Język po polsku
Prowadzący mgr Julia Wilde

Średniowieczna opowieść o wyprawie Brendana Żeglarza od stuleci fascynuje i budzi kontrowersje. Według niektórych teorii nie jest jedynie alegorią, a faktycznym opisem transoceanicznej wyprawy na zachód, zwieńczonej dotarciem do wybrzeży Ameryki przez Irlandczyków – niemal tysiąc lat przed Kolumbem! Podczas wykładu spróbujemy umiejscowić na współczesnej mapie m.in. piekielne kuźnie, wyspę aniołów zamienionych w ptaki czy Judasza wypuszczanego z piekła na święta. Dowiemy się również, jak na przestrzeni wieków poszukiwano tajemniczej Wyspy Św. Brendana i jak archeologia doświadczalna może sprawić, że pięciu mężczyzn przepłynie Atlantyk repliką średniowiecznej skórzanej łodzi.

For centuries, the medieval story of Brendan the Navigator’s voyage has been perceived as both fascinating and controversial. According to some theories, it is not just an allegory, but rather an actual description of a transoceanic westward journey which ended with the Irish reaching the American coast – almost a thousand years before Columbus! During the lecture we will try to map the hellish blacksmith’s forges, the island of the angels turned into birds or Judas released from Hell during holidays. We will also learn about the search of mysterious St. Brendan’s Island throughout the ages and how experimental archaeology can make five men sail across the Atlantic in a replica of a medieval leather boat.


The English Knights: Between Reality and Romance / Angielscy rycerze: Pomiędzy romansem a rzeczywistością

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55, Warszawa, register for details
Język po angielsku
Prowadzący dr Przemysław Grabowski-Górniak

We all know the stories of King Arthur and his Knights, but most of us consider them to be pure fantasy. To the medieval people, however, the Arthurian romance was much more than entertaining fiction. Kings, lords, and entire armies engaged in what some experts call “Arthurianisms,” enacting the deeds inspired by chivalric romance in real life. At the same time the romances themselves often reflect the reality of the day, translating customs, and laws into fictionalised adventures of their protagonists. Comparing fragments of Middle English romances with legal documents, and chronicle records of the period we will reveal how the stories of the Round Table inform us about the real English knights, especially their codes of conduct in deeds of arms, and their practical martial techniques.

Wszyscy znają opowieści o Królu Arturze, lecz większość uważa je za kompletnie fikcyjne. Dla ludzi średniowiecza romans arturiański był jednakowoż czymś więcej niż źródłem rozrywki. Władcy, wielmoże, a nawet całe armie brały udział w zjawisku nazywanym przez niektórych ekspertów „arturianizmami,” a więc odgrywaniem w życiu codziennym czynów zaczerpniętych z romansów rycerskich. Jednocześnie same romanse często odzwierciedlały współczesną im rzeczywistość, przekładając prawdziwe zwyczaje i prawa na fikcyjne poczynania swoich protagonistów. Porównując fragmenty średniowiecznych romansów angielskich z dokumentami prawnymi i zapisami kronikarskimi, odkryjemy w jaki sposób opowieści o Okrągłym Stole ukazują nam prawdę dotyczącą angielskich rycerzy, szczególnie w zakresie ich standardów postępowania w czynach zbrojnych, oraz ich praktycznych technik bojowych.


A Tourist Trail in Dallas... Following in the footsteps of Lee Harvey Oswald | Szlak Turystyczny w Dallas… Śladami Lee Harveya Oswalda

brak miejscwykładonline
Kiedy? 18:00 - 18:30
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: Registration
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Barry Keane

This talk will look at a popular tourist walk in Dallas which takes participants on the mapped out route that Lee Harvey Oswald is said to have taken when he left the Texas Book Depository, which ultimately saw him gunning down a Dallas police officer some time later in the Dallas suburbs, and then running from the scene to the Texas Theatre, where he was apprehended and taken into custody. During the talk we shall look at the timeline of the walk itself (which is a central attraction of the walk in that it has to be completed between 12.30 and 13.30); and also consider if there are aspects of the timeline which may be questioned. Also considered are some evidential issues which Oswald may have drawn on at his trial had he not been assassinated by Jack Ruby when being held in Dallas County Jail. And finally, I will ask whether this walk has become a theatrical enactment unique to Dallas, much in the way that Bloomsday sees tourists and Joycean tourists traipsing around Dublin looking to recapture and perhaps re(solve) moments in time.

Podczas tego wykładu przyjrzymy się trasie w Dallas, którą Lee Harvey Oswald rzekomo pokonał, gdy opuścił Texas Book Depository. Oswald miał zastrzelić policjanta jakiś czas później na przedmieściach Dallas, a następnie uciec z miejsca zdarzenia do Texas Theatre, gdzie został zatrzymany i zabrany do aresztu. Podczas wykładu przyjrzymy się osi czasu samego spaceru (który jest główną atrakcją spaceru, ponieważ musi zostać ukończony między 12.30 a 13.30); a także zastanowimy się, czy istnieją elementy wydzrzeń, które można zakwestionować. Rozważę materiał dowodowy, który Oswald mógł wykorzystać podczas swojego procesu, gdyby nie został zamordowany przez Jacka Ruby'ego, gdy był przetrzymywany w więzieniu hrabstwa Dallas. I wreszcie, zapytam, czy ten spacer stał się teatralną inscenizacją unikalną dla Dallas, podobny do spacerów w Dublinie w trakcie Bloomsday.


Journalistic workshop | Warsztaty Dziennikarskie

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Dobra 55, Warszawa, register for details
Język po angielsku
Prowadzący Koło Naukowe Second Thoughts | Second Thoughts Students Club

We are a periodical publishing articles exclusively in English. During the workshop, we’ll provide you with some fundamental hands-on journalistic experience. You’ll be sure to improve your writing, proofreading, story-telling, and reporting skills. This is a valuable adventure for both the newbies wishing to break into the world of journalism, and the more-experienced authors who simply want to sharpen their skills.

Jesteśmy czasopismem publikującym artykuły wyłącznie po angielsku. W czasie warsztatów zapewnimy praktyczne doświadczenie dziennikarskie. Będziemy kształtować umiejętności pisania, korekty, opowiadania i reportażu. Nasze warsztaty to wartościowa przygoda zarówno dla początkujących, stawiających pierwsze kroki w dziennikarskim świecie, jak i dla tych bardziej doświadczonych, którzy po prostu chcą podszlifować swoje umiejętności.


You and AI: Can Artificial Intelligence write good poetry? | Ty oraz AI: Czy sztuczna inteligencja może pisać dobrą poezję?

brak miejscdyskusjaonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: Registration
Język po angielsku
Prowadzący Ampersand: Creative Writers’ Community

Nowadays, people are constantly confronted with various types of artificial intelligence. The use of this technology has recently been met with criticism and caused plenty of controversy, especially among digital artists. Should writers also be concerned about artificial intelligence, and its impact on the perception of art? Can a machine produce texts comparable to, or even better than, human ones? What are the benefits and risks of AI development? If you want to help us find the answers to these questions, we cordially invite you to join the discussion!

W dzisiejszych czasach, ludzie nieustannie stykają się z rozmaitymi rodzajami sztucznej inteligencji. Wykorzystywanie tej technologii spotkało się z ostatnio z krytyką i wywołało liczne kontrowersje, szczególnie wśród artystów sztuki cyfrowej. Czy pisarze również powinni obawiać się sztucznej inteligencji, oraz jej wpływu na postrzeganie sztuki? Czy maszyna może tworzyć teksty porównywalne, albo nawet lepsze od ludzkich? Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju AI? Jeśli chcesz pomóc nam znaleźć odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do dyskusji!