Uniwersytet Szczeciński

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny

al. Piastów 40B
71-065 Szczecin
https://hum.usz.edu.pl

Kontakt: dr Maria Brenda

Logo US

program

From mental state to lyrics: selected modal verbs in the studio albums released by Nine Inch Nails. Modality in the context of lyrics | Od stanu psychicznego aż po teksty piosenek: wybrane czasowniki modalne w albumach studyjnych wydanych przez Nine Inch N

wykładstacjonarnie
Kiedy? 11:00 - 11:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Szczecin, al. Piastów 40B, budynek 3, sala biblioteki
Język po angielsku
Prowadzący Oktawia Maculewicz, Koło Naukowe ‘Linguaphile’

What does one’s state of mind have to do with modal verbs? It turns out it might be more than it initially seems. Based on Palmer’s (1990) division of modality, we will trace the usage of the modal verbs can, will, and the semi-modal verb have (got) to in the studio albums released by Nine Inch Nails, and we will discover how the frontman’s personal experience may have influenced the observed changes. Additionally, we will try to explore possible answers to the question of how the context of music reflects on modality in Nine Inch Nails’ songs.

Co ma stan psychiczny do czasowników modalnych? Okazuje się, że możliwie więcej niż nam się wydaje. Bazując na klasyfikacji modalności według Palmera (1990), prześledzimy wykorzystanie czasowników modalnych can, will oraz czasownika półmodalnego have (got) to w albumach studyjnych wydanych przez Nine Inch Nails, a także odkryjemy w jaki sposób osobiste doświadczenia frontmana mogły wpłynąć na zaobserwowane zmiany. Dodatkowo, spróbujemy poznać możliwe odpowiedzi na pytanie jak kontekst muzyki wpływa na modalność w piosenkach Nine Inch Nails.


The therapeutic dimension of Beowulf | Terapeutyczny wymiar poematu Beowulf

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 11:00 - 12:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: ul. Piastów 40b, 71-064 Szczecin (budynek 4), sala 310a (15 MIEJSC)
Język po angielsku
Prowadzący dr Monika Szymczak-Kordulasińska

The workshop will be devoted to Beowulf, the greatest Old English epic poem. We will go through the most important scenes of the work and analyse the reality of a great hero mainly from the perspective of feelings, both those directly named and those implied. Can we approach the text as a therapeutic endeavour that can help us name and cope with our everyday struggles? For this and other questions, we will strive to find (our own) answers.

Warsztaty będą poświęcone staroangielskiemu poematowi epickiemu Beowulf. W trakcie wydarzenia przyjrzymy się najważniejszym scenom utworu i zanalizujemy rzeczywistość wielkiego bohatera z perspektywy uczuć – tych bezpośrednio nazwanych i tych jedynie zasugerowanych. Czy możemy spojrzeć na poemat jako na tekst terapeutyczny, który może pomóc nam nazwać nasze codzienne zmagania i sobie z nimi poradzić? Na to i inne pytania będziemy poszukiwać (własnych) odpowiedzi.


Celtic Tales of Horror: a brief overview. From the Fair Folk to Dracula and beyond | Celtyckie historie grozy w pigułce. Od wróżek po Draculę i dalej

warsztatonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: Rejestracja (MS Teams)
Język po angielsku
Prowadzący Anna Ronewicz

A journey through the history of Celtic horror. We will embark in the lands of myths, inhabited by the most ancient Celtic nations, stopping by the gates to the Faery realms, and by those through which dead Celts entered the afterlife. Our next stop will be the Gothic times, where we will have a close look at vampires and gaze into the portrait of Dorian Grey. On our way to the modern times we will follow another journey: the Scottish version of Dante’s Inferno. Upon our return to the contemporary times we will be greeted by those creators who by means of embracing their Celtic traditions deal with the horrors of colonialism and erasure of their national identities.

Podróż przez historię Celtyckiego horroru. Rozpoczniemy ją w świecie mitów, którymi żyły najstarsze narody Celtyckie, zatrzymując się przy bramach prowadzących do świata wróżek, oraz przy tych, którymi zmarli Celtowie przechodzili do zaświatów. Następnym przystankiem będą czasy literatury gotyckiej, gdzie przyjrzymy się wampirom i zajrzymy do portretu Doriana Greya. Po drodze do czasów obecnych będziemy śledzić inną podróż: Szkocką wersję Inferno Dantego. W czasach współczesnych powitają nas twórcy, którzy poprzez obcowanie z Celtyckimi tradycjami radzą sobie z horrorami historii kolonializmu i wymazywania ich tożsamości narodowych.


How to use language to become a critical consumer? The social semiotic of consumption encouraged by the media | Jak korzystać z języka, aby stać się krytycznymi konsument(k)ami?

wykładonline
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący Ewa Glapka

Being a critical consumer depends on our ability of reading media messages. However, receiving the messages seems so banal that we hardly ever reflect on their actual influence on what we do – including what and how we consume. How does media’s persuasion to consume affect the ways in which we perceive ourselves and define our needs? How can we become more aware of this influence by increasing our language sensitivity? We will address these questions looking at specific examples of media content and discussing methods of critical media reception.

To, czy jesteśmy świadomymi konsument(k)ami zależy od naszych umiejętności odczytywania treści przekazywanych przez media. Tymczasem pochłanianie ich wydaje się tak banalne, że rzadko kiedy pochylamy się nad ich faktycznym wpływem na to, co robimy – w tym na to, co i jak konsumujemy. Jak nakłanianie nas do konsumpcji rozmaitych dóbr i usług wpływa na nasze postrzeganie samych siebie, definiowanie naszych potrzeb i pragnień? Jak wrażliwość językowa może nam pomóc w nabyciu większej świadomości tego wpływu? Odpowiemy na te pytania, przyglądając się konkretnym przykładom przekazów medialnych oraz omawiając sposoby krytycznego odbierania ich treści.


The Abject Body in Western Culture: An Introduction  | Wstęp do ciała abiektu w kulturze zachodniej

wykładonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący dr Krystian Marcin Grądz

The lecture will be devoted to various conceptualisations of the abject, and more specifically its material manifestations in selected representations of bodies within popular culture. The point of departure for our investigation into the abject will be Julia Kristeva’s theorisation of the concept, which will enable us to better understand, and appreciate, selected representation of bodies.

Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie Odbiorcom konceptualizacji abiektu, a ściślej jego materialnych manifestacji w przedstawieniach ciała. Punktem wyjścia do rozważań nad pojęciem abiektu będzie teoria Julii Kristevy, której rozumienie tegoż pojęcia pomoże nam lepiej zrozumieć i docenić kilka wybranych przedstawień ciała, będących częścią kultury popularnej.


Who the hell is Edgar? Edgar Allan Poe as a character in screen biofiction  | Kim u diabła jest Edgar? Edgar Allan Poe jako bohater biofikcyjnych ekranizacji

wykładonline
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący dr Barbara Braid

This talk presents screen biofiction as a type of text that treats historical figures as fictional ones and puts them in fictitious contexts. Edgar Allan Poe is a good example of a real person who becomes a fictional character in popular culture. Examples discussed in the talk – The Raven, The Pale Blue Eye and Altered Carbon – show that in literary biofiction, the writer and his works inhabit the same textual space, becoming an emblem of aesthetic and thematic concerns typical for their oeuvre. In these screen productions, Poe itself becomes an artistic device to signal reference to the tradition of gothic fiction and detective fiction he is associated with.

Biofikcja to gatunek, który przedstawia postać historyczną jako fikcyjną i osadza ją w wyobrażonym kontekście. Edgar Allan Poe jest dobrym przykładem realnej postaci, która staje się bohaterem popkultury. Ekranizacje, w których występuje Poe – Kruk, Bielmo i Altered Carbon – pokazują, iż w biofikcji literackiej pisarz i jego twórczość zamieszkują tą samą przestrzeń tekstualną, stając się symbolem odwołującym widza do typowej dla siebie estetyki i tematyki. W wymienionych produkcjach Poe sam staje się środkiem artystycznym, nawiązującym do tradycji literatury gotyckiej i detektywistycznej, z którą kojarzony jest pisarz.


The unknown history of the Great Hunger – Irish voice in the ongoing debate | Nieznana historia Wielkiego Głodu – Irlandzki głos we wciąż toczącej się debacie

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Monika Plucińska, Koło Naukowe Celtologii

The history of Great Hunger in Ireland from the perspective of Irish citizens and the testimonies of those foreigners who took the side of the starving nation.

Historia Wielkiego Głodu w Irlandii oczami irlandzkich obywateli oraz ze świadectw obcokrajowców, które stoją po stronie głodującego narodu.


Modality in the fourth season of the TV series Vikings – direct and indirect expression of intentions via modal verbs | Modalność w czwartym sezonie serialu Wikingowie – bezpośrednie i pośrednie wyrażanie intencji poprzez czasowniki modalne

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 11:30 - 12:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Szczecin, al. Piastów 40B, budynek 3, sala biblioteki
Język po angielsku
Prowadzący Wojciech Luziński, Koło Naukowe ‘Linguaphile’

Modality may be studied in numerous distinctive forms of texts, for instance in books, songs, films, and TV series. Consequently, everyone can find something that is of their interest in this area of linguistics. During the lecture, we will focus on modality in the fourth season of the TV series Vikings. We will discuss various ways in which the speaker’s thoughts may be expressed, depending on such factors as one’s social status or the relationship between the interlocutors. The lecture will, therefore, present the difference between direct and indirect expression of intentions via modal verbs.

Modalność można badać w przeróżnych tekstach kultury, między innymi w książkach, piosenkach, filmach i serialach, przez co każdy może znaleźć coś dla siebie w tym obszarze lingwistyki. Podczas wykładu, skupimy się na modalności w czwartym sezonie serialu Wikingowie i zobaczymy na jak wiele różnych sposobów myśli mówcy mogą być wyrażane w zależności od takich czynników jak status społeczny, czy relacja między rozmówcami. Wykład pokaże więc różnicę między bezpośrednim i pośrednim wyrażaniem intencji poprzez czasowniki modalne.


South African English and South African concept of time | Język angielski w Republice Południowej Afryki oraz południowoafrykańskie pojęcie czasu

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: ul. Piastów 40b, 71-064 Szczecin (budynek 4), sala 310a (wolne 20 miejsc na 12:00)
Język po angielsku
Prowadzący Agnieszka Kotula-Empringham

My ballie took my lighties to have some chow and they smaaked it. Is this really English? It looks familiar, but what are they talking about? We will look as South African English: its specific vocabulary, phonetics and grammar. We will also take a look at the South African concept of time and the fact that “now” does not mean “right away”, so sit down and have some coffee ;)

My ballie took my lighties to have some chow and they smaaked it. Czy to naprawdę język angielski? Wygląda znajomo, ale o czym oni mówią? Popatrzymy na południowoafrykańską odmianę języka angielskiego: na jego swoiste słownictwo, fonetykę oraz gramatykę. Również, spojrzymy na południowoafrykańską kulturę czasu oraz na to, że „teraz” w cale nie znaczy „w tej chwili”, więc lepiej usiądź i napij się kawy ;)


Two nations divided by a common language British and American English | Dwa narody podzielone wspólnym językiem – brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Al. Piastów 40b, building 5, room 16
Język po angielsku
Prowadzący dr Adriana Goldman

The workshop will focus on the differences between the two varieties of English. We will discuss and practice the differences in vocabulary, pronunciation, syntax and spelling.

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone różnicom między dwoma odmianami języka angielskiego. Warsztatowo omówimy i przećwiczymy różnice w słownictwie, wymowie, składni i ortografii. 


Cherokee Code Talkers | Indiańscy Szyfranci Czerokezi

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 12:30
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Szczecin, al. Piastów 40B, budynek 3, sala biblioteki
Język po angielsku
Prowadzący Ruslana Lvova, Koło Naukowe Celtologii

During the presentation we will learn more about the history of the Cherokee nation, the story behind the Cherokee language and its structure, as well as about the Cherokees during WW1 and WW2. As a conclusion, we will answer the question "Why did little-known languages work for code talking?”.

Podczas prezentacji dowiemy się o historii narodu Czirokezów, historii języka Czirokezów i jego strukturze, jak również o Czirokezach podczas I i II Wojny Światowej. Na koniec odpowiemy na pytanie „Dlaczego mało znane języki sprawdziły się w mówieniu kodem?”.