Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny

ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/anglistyka/

Kontakt: dr Tomasz Jacheć

Zapisy na wydarzenia oferowane przez UWM: tomasz.jachec@uwm.edu.pl

Logo UWM

program

Pułapki, jakie zostawia angielski na studentach (i uczniach): jakie błędy najczęściej popełniamy i dlaczego?  | Tricks English plays on us: most common mistakes made by English learners. Why do we make them? 

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 13:30 - 14:30
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Aula 30, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po polsku
Prowadzący Koło Naukowo-dydaktyczne MyGrammarCraft | Maria Ławrynowicz-Szczepaniak 

Studenci z Koła naukowo-dydaktycznego MyGrammarCraft przygotują przegląd błędów, które często występują u uczących się angielskiego. Dlaczego mówimy ‘advices’? Dlaczego piszemy ‘no smoking aloud’? Dlaczego pracujemy ‘in a fabric’? Mnóstwo innych byków zostanie przedstawionych i wyjaśnionych podczas prezentacji Koła MyGrammarCraft. 

The members on MyGrammarCraft Club will prepare a review of the most common mistakes in the English language made by learners. Why do are we tempted to say ‘advices’? Why do we write ‘no smoking aloud’? Why do we work ‘in a fabric’? These and a lot of other mistakes will be presented and analysed during the Club’s presentation.  


Limeryki – poezja nie jest trudna i nudna | Limericks – poetry is not difficult and boring

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 13:30 - 14:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Sala 111, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po polsku
Prowadzący Katarzyna Kodeniec i Hoży Translatorzy 

Uważa się, że poezja jest trudna do zrozumienia i interpretacji. Uważa się, że poezja jest nieprzetłumaczalna. Uważa się, że poezja jest dla ekspertów zajmujących się literaturą. Podczas warsztatów odkryjemy, że to tylko mity. Poezją można się bawić; jest przetłumaczalna, jeśli wie się, jak do niej podejść; każdy może spróbować przy odrobinie kreatywności. Po krótkim wprowadzeniu na temat zagadnień związanych z tłumaczeniem poezji, zwłaszcza limeryków, uczestnicy warsztatów zajmą się przekładem i pisaniem własnych limeryków, czyli krótkich wierszy, których główną cechą jest humor. 

Poetry is believed to be difficult to understand and interpret. Poetry is believed to be untranslatable. Poetry is believed to be for experts on literature. In the workshop we will discover that these are just myths. Poetry can be fun, it is translatable when you know how to approach it, and anyone can try with a bit of creativity. After a short introduction on the issues related to translating poetry, especially its form called limericks, workshop participants will translate and write their own short poems whose main feature is humour.  


Different Englishes – how do they get along?  | Odmiany angielszczyzny – jak się ze sobą dogadują?

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 14:30 - 15:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Aula 30, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn 
Język po angielsku
Prowadzący Iwona Góralczyk, Maria Ławrynowicz-Szczepaniak, Joanna Przeszlakowska-Wasilewska 

The workshop deals with the differences between three major varieties of the English language: American, Scottish and Australian. The focus will be given to key dissimilarities in the articulation of the most characteristic sounds. We’ll draw your attention to the variants’ vocabulary as well as to some of their grammatical structures. During the workshop you will get acquainted with examples of the situations in which the differences can result in sometimes funny or, at other times, dangerously serious misunderstandings or incidents. Also, apart from a number of practical activities we’d like you to enjoy, some of the workshop’s time will be devoted to theory – the history of the development of the American, Scottish and Australian Englishes.  

Warsztaty poświęcone są różnicom między trzema głównymi odmianami języka  angielskiego: amerykańską, australijską i szkocką. Skupimy się na kluczowych różnicach w wymowie w/w wariantów, opisując różnice w artykulacji najbardziej charakterystycznych dźwięków. Pokażemy również jak różnią się zasoby słownictwa tych języków, a także ich gramatyka, przyjrzymy się, na przykład, kilku konstrukcjom gramatycznym. Podamy również przykłady sytuacji, w których różnice między trzema odmianami mogą prowadzić do niekiedy zabawnych, a czasami poważnych nieporozumień. Mimo, iż zamierzamy zmierzyć się z naszym zadaniem w sposób bardzo praktyczny, zastanowimy się też czysto teoretycznie, jak to się stało, że analizowane warianty się rozwinęły.  


The Power of Gratitude | Siła wdzięczności

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 14:30 - 15:30
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Sala 111, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący dr Halszka Leleń i Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors  

What is it that we develop when we practice the skill of gratitude? Is it just a kind of emotion or could it be a recipe for a successful life? How is our way of thinking transformed: from orientation on negative experience to appreciating the little things in the everyday? The workshop aims to activate the participants into being present in the here and now of their life as well as taking this as the source of strength, happiness and energy. We are going to practice English speaking and writing, cherish the poetry of the English-speaking countries, create something and share experience with other people.  

Co to nam daje, że rozwijamy w sobie postawę wdzięczności? Czy jest to tylko emocja czy też może to być recepta na udane życie? Jak przekształca się nasz sposób myślenia: z ukierunkowania na negatywne doświadczenia w stronę doceniania małych rzeczy? Warsztaty mają na celu aktywizować uczestników do bycia obecnym w codzienności i czerpania z niej siły, radości, energii. Przy okazji będzie okazja poćwiczyć swój angielski, docenić poezję krajów angielskiego obszaru językowego, coś stworzyć i podzielić się swoim doświadczeniem. 


Cliff Zeblinski - skecz komediowy | sketch comedy

sketch comedy stacjonarnie
Kiedy? 15:30 - 16:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Aula teatralna, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący Maciej Ziarek, Mateusz Wasilewski, Anglo-Cooltura Juniors

Presenting the latest, mind-blowingly revolutionary creation by Cliff Zeblinski! Have you ever grappled with the maddening challenge of unraveling someone's hidden desires and preferences? Worry no more! This new device, that defies the very laws of innovation, is here to put an end to your dilemmas! Join us on an electrifying expedition as we unveil the secrets of decoding personal preferences like never before. Prepare to be astounded by the endless possibilities that will reshape the way you perceive human interactions!

Przedstawiamy najnowsze, absolutnie rewolucyjne dzieło Cliffa Zeblinskiego! Czy kiedykolwiek mierzyłeś się z frustracją próby odkrycia ukrytych pragnień i preferencji innych osób? Nie martw się więcej! Ten nowy wynalazek, który wykracza poza wszelkie granice innowacji, jest tu, aby zakończyć Twoje dylematy! Dołącz do nas w elektryzującej wyprawie, podczas której odkryjemy tajniki odczytywania osobistych preferencji jak nigdy dotąd. Przygotuj się na zdumienie i nieskończone możliwości, które odmienią sposób, w jaki postrzegasz interakcje międzyludzkie!


#FAmily Concert

koncert stacjonarnie
Kiedy? 16:00 - 17:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Aula teatralna, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący Czesław Kiński, Jacek Łagun

A concert with songs performed by students and teachers from FA, UWM. 
Koncert w trakcie którego piosenki będą wykonywać studenci i wykładowcy FA, UWM. 


Buttocks across Britain | Pośladki w całej Wielkiej Brytanii 

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Sala 108, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący Trevor Hill 

To many people the idea of wrestling conjures up images of WWE style performers such as The Rock, John Cena, The Undertaker etc. However, for centuries Britain has been the home of regional traditional styles of wrestling. Some of these styles even appear in the literature of the British Isles. This presentation will examine the history of wrestling in Britain, in areas like Scotland, Cornwall and Cumbria and explore how the sport changed and developed (and almost died out in some areas). We will also see how it appears in English language literature such as the 19th century novels of R.D. Blackmore, James Hogg and Thomas Hardy as well as more recent appearances in the Poldark novels and TV series. 

 Wielu osobom pomysł zapasy przywołuje na myśl artystów w stylu WWE, takich jak The Rock, John Cena, The Undertaker itp. Jednak od wieków Wielka Brytania jest ojczyzną regionalnych, tradycyjnych stylów wrestlingu. Niektóre z tych stylów pojawiają się nawet w literaturze Wysp Brytyjskich. W tej prezentacji przyjrzymy się historii zapasy w Wielkiej Brytanii, na obszarach takich jak Szkocja, Kornwalia i Cumbria, a także zbadamy, jak sport ten zmieniał się i rozwijał (a w niektórych obszarach prawie wymarł), a także jak pojawia się w literaturze anglojęzycznej, takiej jak XIX w. stulecia powieści R.D. Blackmore'a, Jamesa Hogga i Thomasa Hardy'ego, a także nowsze występy w powieściach i serialach telewizyjnych Poldark. 


The Most Important NBA Game in the History of Polish Television | Naważniejszy mecz NBA w historii polskiej telewizji

wykładstacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Sala 111, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący Tomasz Jacheć 

In June 1992, Polish Television (TVP) rebroadcast Game 1 of the 1992 NBA Finals. It was not the first NBA game ever to be broadcast by TVP, nevertheless, I claim it to be the most important one. 

I would like to present Game 1 of the 1992 NBA Finals in the context of what I refer to as “the myth of Michael Jordan.” I shall provide a historical background to the myth’s origin, and the history of NBA games on Polish television. I shall present a description of cultural conditioning of 1990s Poland, which offered a fertile soil for this American myth to flourish oversees. I will demonstrate the role Włodzimierz Szaranowicz and Ryszard Łabędź played in popularization of Jordan’s mythical stature among Polish basketball fans. Ultimately, my goal is to present Game 1 of the 1992 NBA Finals as a turning point in the process of globalization of the Jordan myth on the example of Poland. 

W czerwcu 1992 roku Telewizja Polska (TVP) wyemitowała pierwszy mecz Finału NBA 1992. Nie był to pierwszy mecz NBA transmitowany przez TVP, niemniej jednak uważam go za najważniejszy. 

Chciałbym przedstawić pierwszy mecz finałów NBA z 1992 roku w kontekście tego, co nazywam „mitem o Michaelu Jordanie”. Przedstawię tło historyczne powstania mitu oraz historię transmisji rozgrywek NBA w polskiej telewizji. Przedstawię opis uwarunkowań kulturowych Polski lat 90., która stworzyła żyzny grunt dla rozkwitu tego amerykańskiego mitu. Pokażę, jaką rolę odegrali Włodzimierz Szaranowicz i Ryszard Łabędź w popularyzacji mitycznej postaci Jordana wśród polskich fanów koszykówki. Docelowo moim celem jest przedstawienie 1. meczu Finału NBA z 1992 roku jako punktu zwrotnego w procesie globalizacji mitu Jordana na przykładzie Polski. 


Mary Webb’s Shropshire | Shropshire: kraina Mary Webb 

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Sala 108, Budynek Wydziału Humanistycznego UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Język po angielsku
Prowadzący Trevor Hill 

Mary Webb (1881-1927) was an English novelist and poet whose works are mostly set in the border county of Shropshire. Raised the daughter of a local schoolmaster, she became enamoured with her home county, learning about local dialect, folklore and history, which she used as material for her novels. Most of these are set in the rural areas and hill country of South Shropshire, today seen as a one of the most beautiful natural areas in the country, rich in nature, legend and history. Although she only published five novels in her short lifetime, dying a few months before the prime minister of the time spoke about her work publically and she became a literary star, Mary Webb is now seen as one of the most talented female writers of the period, whose work practically defines her home region. Today, thousands of tourists come to visit “Mary Webb Country” and discover the hills and landmarks described in her novels. This talk will examine her life, influences and work as well as presenting slides of the nature and landmarks of which she writes. 

 Mary Webb (1881-1927) była angielską pisarką i poetką, której akcja rozgrywa się głównie w przygranicznym hrabstwie Shropshire. Wychowana jako córka miejscowego nauczyciela, zakochała się w rodzinnym hrabstwie, poznając lokalną gwarę, folklor i historię, które wykorzystała jako materiał do swoich powieści. Większość z nich znajduje się na obszarach wiejskich i wzgórzach South Shropshire, dziś postrzeganych jako jeden z najpiękniejszych obszarów przyrodniczych w kraju, bogaty w przyrodę, legendy i historię. Choć w ciągu swojego krótkiego życia opublikowała zaledwie pięć powieści i zmarła na kilka miesięcy przed publicznym wypowiedzeniem się ówczesnego premiera na temat jej twórczości i tym samym stała się gwiazdą literatury, Mary Webb jest obecnie postrzegana jako jedna z najbardziej utalentowanych pisarek tamtego okresu, której twórczość praktycznie definiuje jej rodzinny region. Dziś tysiące turystów odwiedza „Kraj Mary Webb” i odkrywa wzgórza oraz zabytki opisane w jej powieściach. W tym wykładzie omówione zostanie jej życie, wpływy i twórczość, a także zaprezentowane zostaną slajdy przedstawiające naturę i zabytki, o których pisze.