Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
https://www.human.umk.pl

Kontakt: dr Nelly Strehlau

Logo UMK

program

Our Canadian Home? Immigrant stories of belonging | Nasz kanadyjski dom? Imigranckie opowieści o przynależności

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 15:00 - 17:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, sala AB3.11
Język po angielsku
Prowadzący dr Joanna Antoniak

Settling in a new country can be challenging – navigating new culture, learning a new language, rooting oneself in a new environment and finding one’s own voice prove to be much more difficult that one can imagine. Those experiences are often reflected in literary works produced by migrants. That is also the case in Canada, where multicultural policies strongly encourage this type of literary expression. During the workshop the participants will not only learn more about immigrant population in Canada but also will have an opportunity to work with literary texts created by migrants in order to better understand their experiences and emotions.

Osiedlenie się w nowym kraju bywa dość dużym wyzwaniem – nawigowanie meandrów nowej kultury, uczenie się nowego języka, zakorzenianie się w nowym środowisku i odnalezienie nowych sposobów wyrażania siebie okazują się dużo trudniejsze niż sobie wyobrażamy. Doświadczenia te często znajdują swoje odzwierciedlenie w literackiej twórczości migrantów. Tak jest również w przypadku Kanady, kraju, którego polityka wielokulturowa wspiera literaturę migracyjną. Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko poznają podstawowe fakty na temat społeczności imigranckiej w Kanadzie ale również będą mieli okazję zapoznać się z tworzonymi przez nich tekstami w celu lepszego zrozumienia ich emocji i doświadczeń.


Abstrakt: (po) co to? | What is an abstract (for)?

warsztatonline
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: ZOOM
Język po polsku
Prowadzący dr Dorota Guttfeld, mgr Dorota Watkowska

Każdy, kto pisze pracę dyplomową, zamierza podjąć studia doktoranckie, brać udział w konferencjach czy publikować cokolwiek w czasopismach specjalistycznych – prędzej czy później będzie musiał napisać abstrakt w języku angielskim. Warsztaty zaprezentują cel, strukturę, idealne i realne przykłady anglojęzycznych abstraktów, które uczestnicy nauczą się analizować i oceniać. Prowadzące mają doświadczenie w uczeniu języka akademickiego, są też członkiniami projektu badającego anglojęzyczne abstrakty artykułów naukowych w polskich czasopismach.

Whether planning a diploma thesis, doctoral studies, or a career involving conference papers and specialized journals, sooner or later you’ll have to write an abstract in English. The workshop will present its aim, structure, ideal and real-life examples, which you will learn to analyze and assess in terms of effectiveness and compliance with the standard model. The presenters have an experience in teaching academic English and have studied English abstracts in Polish academic journals as part of a grant project.


Getting to know Indigenous Australia: Aboriginal history, literature and culture | Poznać rdzenną Australię: historia, literatura i kultura Aborygeńska

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Collegium Humanisticum, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, sala AB0.08
Język po angielsku
Prowadzący Bernadetta Jankowska i Natalia Jaworańska | Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej

Australia is a land inhabited by various Indigenous tribes. This lecture will be an opportunity to learn about the powerful impact the Aboriginal people have had on the contemporary country. Starting from the history of uneasy relations between the Indigenous people and European colonisers since 1788, through Aboriginal literature, theatre and art, the participants will be invited to make an incredible journey through the abundance of Indigenous culture.

Australia to kraj zamieszkały przez liczne rdzenne plemiona. Niniejszy wykład będzie okazją do zapoznania się z ogromnym wpływem, jaki Aborygeni wywierają na współczesną Australię. Począwszy od historii niełatwych relacji między rdzenną ludnością a europejskimi kolonizatorami przybyłymi w roku 1788, poprzez literaturę, teatr i sztukę aborygeńską, uczestnicy odbędą niezwykłą podróż przez bogactwo kultury rdzennej ludności Australii.


Trends in independent horror games | Trendy w niezależnych grach w konwencji horroru

wyklad/dyskusjaonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: Wykład konwersatoryjny online (platforma BigBlueButton)
Język po angielsku
Prowadzący dr Katarzyna Marak

The lecture concerns the independent horror game scene, focusing on selected artistic and technical trends in game texts published between the years 2010 and 2020. The discussion will concern the formal elements of games, such as audiovisual representation and mechanics, as well as specific subgenres and themes. What experiences do creators create, and what stories do they tell when there is less pressure—or even none at all—to meet financial goals or the player expectations? And what can we learn about the way players and developers of independent games perceive the horror genre?

Wykład dotyczy niezależnych gier w konwencji fantastyki grozy, ze szczególnym naciskiem na artystyczne i mechaniczne rozwiązania stosowane w grach wydanych w latach 2010-2020. Wykład obejmie kwestie elementów formalnych, takich jak reprezentacja audiowizualna czy mechaniki, oraz konkretne podgatunki i pomysły twórców. Jakie historie mogą opowiedzieć twórcy gier, i jakie doświadczenia przygotować dla graczy, kiedy nie muszą się martwić finansami ani oczekiwaniami grupy docelowej? I czego możemy się dowiedzieć o tym, jak gracze oraz twórcy gier niezależnych rozumieją konwencję, którą jest horror?


It’s not paranoia if they’re really out to get you: Plots and Conspiracies in Recent US-American TV series | To nie paranoja, jeśli naprawdę chcą cię dopaść: Spiski i konspiracje w amerykańskich serialach

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Nelly Strehlau

American conspiracy thrillers had their heyday in the 1960s and 1970s, when numerous novels and films were inspired by the zeitgeist of fear and distrust towards political institutions. In television, the most obvious descendant of this tradition was The X-Files – however, there’s been a renaissance of the genre, with shows ranging from Fringe to Evil and Mrs Davis showing protagonists who stand up to the machinations of frightening, all but all-powerful groups that threaten humanity. The presentation will show academic approaches to paranoia, try to account for conspiracy thriller’s current popularity, and trace the genre’s form and interests in our uncanny present.

Szczyt popularności amerykańskiego dreszczowca konspiracyjnego przypadał na lata 60. i 70., inspirowany klimatem nieufności wobec instytucji politycznych. Najbardziej oczywistym spadkobiercą tej tradycji w telewizji było Z archiwum X – ale w ostatnich latach gatunek miał swój serialowy renesans, widoczny w takich tekstach jak Fringe, Evil czy Mrs Davis, których bohaterowie stawiają czoła machinacjom potężnych i przerażających sił zagrażających ludzkości. W swojej prezentacji opowiem o akademickich podejściach do paranoi, przyczynach obecnej popularności tego podgatunku dreszczowca oraz jego współczesnych cechach.


Language as a social tool | Język jako narzędzie społeczne

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący mgr Anna Szala

Research shows that social topics take 2/3 of conversations we have. This finding helped motivate the evolutionary theories that promote the idea that language emerged to manage complex social relationships, which required improving communication between individuals. In our study, we revisited this idea in a more rigorous way, using a large corpus of 535 natural Polish conversations from the “Spokes” corpus. We found that in our sample even more – 85% of the conversations – were devoted to social topics! In summary, our study not only reaffirms previous findings, but also underscores the significance of these results in shaping our understanding of language's emergence and evolution as a tool for enhancing social relationships.

Badania pokazują, że 2/3 tematów naszych konwersacji to tematy społeczne. Taka obserwacja, pozwoliła badaczom założyć, że język powstał jako narzędzie do radzenia sobie w sytuacjach społecznych, które wymagają dobrych umiejętności komunikacyjnych. W naszym badaniu przyjrzeliśmy się 535 rozmowom w języku polskim z korpusu „Spokes”. Okazało się, że aż 85% tych rozmów dotyczyło tematów społecznych! W posterze nie tylko pokazujemy w jaki sposób nasze badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje, ale też omawiamy wagę obserwowanych wyników dla rozumienia pochodzenia języka jako narzędzia wzmacniania relacji społecznych.


Ewolucja komunikacji - skąd się wziął język? | The evolution of communication - the origins of language

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 13:00 - 15:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? stacjonarnie: Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, Sala 26
Język po polsku
Prowadzący Monika Boruta-Żywiczyńska

Warsztaty oparte są o komputacyjny model ewolucji języka Sverkera Johanssona oraz o pantomimiczne scenariusze pochodzenia języka. Podczas warsztatów spróbujemy użyć kilku scenariuszy pochodzenia języka i będziemy wykonywać czynności, jakimi zajmowali się nasi przodkowie - utworzymy grupy, będziemy odkrywać nowe środowisko, polować, budować narzędzia, a przy okazji tych czynności spróbujemy porozumiewać się samodzielnie stworzonym językiem. Na koniec spróbujemy porozumieć się pomiędzy grupami. Zobaczymy, gdzie zabierze nas ewolucja!

Opis wydarzenia: The workshop is based on Sverker Johansson’s computational model of language evolution and pantomimic scenarios of language origins. We will try to use a few models during our meeting and act like our ancestors - we will form groups, explore the environment, hunt, construct tools, and try to communicate using protolanguage alongside these activities. Eventually we will try to communicate between groups. Let us see where evolution takes us!