Uniwersytet Jagielloński

William Shakespeare

Instytut Filologii Angielskiej

Al. Adama Mickiewicza 9
31-120 Kraków
https://ifa.filg.uj.edu.pl

Kontakt: dr Marcin Jaroszek

Logo UJ

program

Language attitudes: How certain varieties of English bring about controversy and what to do about it | Postawy wobec języków. Jakie kontrowersje wzbudzają niektóre odmiany języka angielskiego i co z tym zrobić

warsztatstacjonarnie
Kiedy? 18:00 - 19:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Filologii Angielskiej UJ, al. Mickiewicza 9B, Kraków, sala 105. Aby zapisać się na warsztaty, prosimy o wypełnienie następującego formularza: https://forms.office.com/r/Pz1rHstSBH
Język po angielsku
Prowadzący dr Olga O’Toole

Why are some varieties of English so controversial? Why are there people who still believe that they are incorrect? The workshop aims to raise awareness about ethnic varieties of English in the US and what people’s linguistic choices say about them. The workshop begins with a brief lecture on the sociolinguistics of dialects, sociolects, aetalects, and regiolects, in which participants will also learn about language attitude studies and whether or not negative language attitudes are justified, and moves on to describe the complex relationship between language and identity. Because African-American English has often been socially ostracized in the American context, the main focus of the meeting will be to demonstrate that AAVE, as an example of a minority variety of English, has a grammar of its own and speakers in various parts of the US. Participants will do exercises in the grammar of standard English, as well as investigate the meaning of their comparative constructions in African-American English.

Dlaczego niektóre odmiany języka angielskiego są kontrowersyjne? Dlaczego istnieją ludzie, którzy nadal uważają, że są one niepoprawne? Warsztaty te mają na celu podniesienie świadomości uczestników na temat etnicznych odmian języka angielskiego (etnolektów) w Stanach Zjednoczonych i tego, co komunikują wybory językowe użytkowników. Warsztat rozpoczyna się od krótkiego wykładu na temat socjolingwistyki dialektów, socjolektów i regiolektów, podczas którego uczestnicy dowiedzą się również o badaniach postaw wobec odmian języków i o tym, czy negatywne postawy językowe w ogóle są uzasadnione. Ukazany zostanie również związek między językiem a tożsamością. Ponieważ afroamerykański angielski był i nadal jest często poddany ostracyzmowi społecznemu w kontekście amerykańskim, głównym celem spotkania będzie wykazanie, że AAVE, jako przykład mniejszościowej odmiany języka angielskiego, ma własną gramatykę, którą posługują się mówiący w różnych części USA. Uczestnicy warsztatów wykonają ćwiczenia z gramatyki standardowego języka angielskiego, a także zbadają znaczenie odpowiedników w afroamerykańskiej odmianie angielskiego.


Interpreting literary texts – Shakespeare’s Macbeth | Interpretacja tekstu literackiego – „Makbet” Szekspira

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 13:45 - 14:45
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Filologii Angielskiej UJ, al. Mickiewicza 9B, Kraków, sala 105.
Język po angielsku
Prowadzący dr Ewa Bandura

Workshop that will involve discussing Elizabethan theatre, titles and types of Shakespeare’s plays, the role of the supernatural and interpretation of selected extracts from Macbeth.

Warsztat, w trakcie którego poruszone zostaną takie tematy jak: funkcjonowanie teatru w czasach Szekspira, tytuły i rodzaje sztuk Szekspira, rola elementów nadprzyrodzonych i interpretacja wybranych fragmentów „Makbeta”.


The Magic of Language Learning - A Meeting with the Wizard of Words | Magia nauki języków - spotkanie z czarodziejem słów

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 15:00 - 16:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Instytut Filologii Angielskiej UJ, al. Mickiewicza 9B, Kraków, sala 105.
Język po angielsku
Prowadzący Ramon Shindler, MSc

You need only ten things to make language learning fun. Sounds like a lot? Not really. You have them available all the time. Imagination, creativity and memory. The five senses. Concentration. Oh, and just a little bit of magic. The presenter is co-author of the television series Lippy and Messy, and creator of the role of Wizzy, the Wizard of Words.

Potrzebujesz tylko dziesięciu rzeczy, aby nauka języka była przyjemnością. Czy to tak wiele? Chyba nie. Bo masz je cały czas pod ręką. A są nimi wyobraźnia, kreatywność i pamięć. Pięć zmysłów. koncentracja. No i jeszcze trochę magii. Prowadzący jest współautorem serialu telewizyjnego Lippy and Messy oraz odtwórcą roli Wizzy'ego, czarodzieja słów.

Trailer: https://youtu.be/9YNeREb1rkA?si=Cg_ISPy2Zxq0zFeI


What Have the Vikings Ever Done for Us?  | Co zrobili dla nas Wikingowie?

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 16:15 - 17:45
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Intytut Filologii Angielskiej UJ, al. Mickiewicza 9B, sala 105
Język po angielsku
Prowadzący dr Aeddan Shaw

Join Dr Aeddan Shaw on an exploration of the Viking legacy in contemporary anglophone culture. Combining history, linguistics and board games, this interactive lecture answers the Pythonesque question posed in the title. 

Dołącz do doktora Aeddana Shawa podczas eksploracji dziedzictwa Wikingów we współczesnej kulturze anglojęzycznej. Łącząc historię, językoznawstwo i gry planszowe, ten interaktywny wykład odpowiada na pytanie postawione w tytule.