Uniwersytet Śląski w Katowicach

William Shakespeare

Wydział Humanistyczny, kierunek filologia angielska

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

Contact: dr Nina Augustynowicz

Registration for live lectures

Link do zapisów na warsztaty i wykłady znajduje się powyżej.

Logo UŚ

events

More than a chronicler of apartheid: Nadine Gordimer and her literary works about South Africa | Ktoś więcej niż kronikarka apartheidu: Nadine Gordimer i jej dzieła literackie o Południowej Afryce

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr Marek Pawlicki

One hundred years ago, in 1923, Nadine Gordimer was born in the town of Springs, near Johannesburg, South Africa. During her long writing career, Gordimer became a famous author who strongly opposed apartheid – a system of racial segregation that functioned in South Africa in the years 1948-1994. This presentation is an opportunity to learn more about Gordimer, her literary works and the times in which she lived. Why is Gordimer one of the most important South African writers? What do her novels and short stories tell us about South Africa during and after apartheid? Why was she more than a chronicler of apartheid? Those and other questions will be answered in this video.

Sto lat temu, w 1923 roku, Nadine Gordimer urodziła się w mieście Springs, niedaleko Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Podczas swojej długiej kariery pisarskiej, Gordimer sprzeciwiała się apartheidowi – systemowi segregacji rasowej istniejącemu w RPA w latach 1948-1994. Moja prezentacja daje możliwość poszerzenia wiedzy na temat Gordimer, jej dzieł literackich i czasów, w których żyła. Dlaczego była jedną z najważniejszych pisarek RPA? Czego dowiemy się o RPA w czasach apartheidu i po jego upadku z jej powieści i opowiadań? Dlaczego Gordimer była kimś więcej niż jedynie kronikarką apartheidu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym filmie.


Shaman artists – artistic ceremonies of First Nations (“Indian”) artists from Canada | Artyści-szamani – artystyczne ceremonie Pierwszych Narodów („Indian”) w Kanadzie

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr Sabina Sweta Sen-Podstawska

What knowledge can shaman artists offer to the Western world? Can artists be shamans or perhaps can shamans be artists? We shall explore the topic on the basis of select examples of contemporary visual and performance artists of Indigenous background. Both their reactions to the colonial history of Canada, as well as their celebration of Indigenous  cultures and philosophies in their artistic ceremonies will be examined. A special focus will be given to Indigenous ideas and values grounded in holistic, eco-centric and kin-centric worldviews that are crucial for the contemporary world plunged in the crisis of spirituality.

Jaką wiedzę mogą nam przekazać artyści-szamani Pierwszych Narodów w Kanadzie? Czy artyści mogą być szamanami? A może szamani są artystami? Pochylimy się nad tym tematem skupiając się na wybranych przykładach współczesnych sztuk wizualnych i performatywnych rdzennej ludności w Kanadzie. Temat ten zostanie omówiony w kontekście reakcji artystów na kolonialną historię tego kraju. Skupimy się nie tylko na alternatywnych sposobach przepracowania traumy, ale przede wszystkim na ideach i wartościach wyrastających z indygennych holistycznych filozofii i światopoglądów ekocentrycznych, których znaczenie jest istotne we współczesnym świecie pogrążonym w kryzysie duchowości.


In John Finnemore's Denouement Parlour | W salonie rozwiązań Johna Finnemore'a

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr Justyna Jajszczok

In my video, I’d like to present some sketches from the BBC Radio 4 comedy John Finnemore’s Souvenir Programme to show how a clever twist, metanarrative elements or pure ridicule can refresh the stale and formulaic detective story. John Finnemore, though not a crime writer, has had a lot of experience with detective plots; he is one of the few people who solved the fiendishly complex puzzle novel Cain’s Jawbone (1934) and is now working on its sequel. Many of the sketches illustrate his knowledge of the mechanics of the genre and his creativity in breaking them. A few examples from this collection prove that detective fiction can be an endless source of fun.

W moim filmie chciałabym pokazać wybrane skecze z programu komediowego BBC Radio 4 John Finnemore’s Souvenir Programme, żeby pokazać, w jaki sposób za pomocą sprytnych zwrotów akcji, elementów metanarracji czy po prostu kpiny można tchnąć nowe życie w schematyczną powieść detektywistyczną. John Finnemore, choć nie jest autorem kryminałów, ma duże doświadczenie z intrygami detektywistycznymi – jako jeden z nielicznych rozwiązał powieść-łamigłówkę Cain’s Jawbone, a teraz pracuje nad jej kontynuacją. W swoim programie dowodzi, że doskonała znajomość zasad gatunku pozwala mu na ich kreatywne łamanie, co chcę pokazać na kilku przykładach.


So you think you're so special? Think again. The Jante Law and its gloomy representations | Nie sądź, że jesteś kimś. Prawo Jante i jego ponure reprezentacje

lecture on the noc anglistów youtube channelonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: YouTube LINK
Language in English
Teachers dr Ewa Wylężek-Targosz

An online lecture aimed at introducing listeners to the phenomenon of Jante’s law in Nordic cultures and literatures. It is, in a sense, the opposite of American individualism and the American dream and can be seen as a Scandinavian nightmare. The main focus of the lecture will be Aksel Sandemose’s novel A Fugitive Crosses His Tracks from 1933.

Wykład online mający na celu przybliżenie osobom słuchającym zjawisko prawa Jantego w kulturze i literaturze krajów nordyckich. Jest ono, w pewnym sensie przeciwieństwem amerykańskiego indywidualizmu I amerykańskiego snu i może być odbierane jako skandynawski koszmar. Głównym tekstem omawianym w wykładzie będzie powieść “Uciekinier przecina swój ślad” autorstwa Aksela Sandemose’a z 1933.


The most interesting aspects of the world's exotic languages | Najciekawsze aspekty egzotycznych języków świata

lectureat the university
When? 16:15 - 16:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.49
Language in English
Teachers dr hab. UŚ Ireneusz Kida, prof. UŚ

The lecture discusses the most interesting grammatical and lexical aspects of selected exotic languages of the world, such as: Quechua, Nahuatl, Swahili, Arabic, Irish, Thai, Indonesian, Chinese.

Wykład omawia najciekawsze aspekty gramatyczne i leksykalne wybranych egzotycznych języków świata, między innymi takich jak: quechua, nahuatl, swahili, arabski, irlandzki, tajski, indonezyjski, chiński.


Girls of Prey: “Unlikable” Narrators in Contemporary Fiction by Young Women Authors | Literackie „drapieżniczki”: nielubiane narratorki w twórczości młodych pisarek anglojęzycznych 

lectureat the university
When? 19:15 - 19:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.48
Language in English
Teachers dr Julia Szołtysek

The lecture discusses recent novels by Eliza Clark, Emma Cline and Otessa Moshfegh which all feature an unlikable female narrator and/or protagonist. The aim of the lecture is to showcase the ways in which the authors – by creating this new type of a heroine who does not strive to have the readers like her – demolish the traditional patterns of relatability and likability.

Wykład poświęcony jest powieściom Elizy Clark, Emmy Cline i Otessy Moshfegh, których narratorki – i często jednocześnie główne bohaterki – są ‘nielubialne’ i w przeciwieństwie do postaci kobiecych z wcześniejszej literatury nie dbają o pozyskanie sympatii czytelników. Wykład ma na celu ukazać, w jaki sposób autorki burzą schematy utożsamiania się z protagonistą i jakie są tego konsekwencje.


What does it all MEME? | Dlaczego to mema sensu?

lectureat the university
When? 17:15 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.23
Language in English
Teachers Członkowie Koła Naukowego NEOlinguists

Memy stanowią powszechnie rozpoznawalną formę internetowej komunikacji. W zasadzie każde wydarzenie jest w pewnym stopniu memiczne, co sprawia, że memy są wszechobecne i mają wpływ na naszą kulturę oraz społeczeństwo. Podczas wykładu z memiarstwa stosowanego odpowiemy na pytania dotyczące roli memów w dzisiejszym świecie oraz przyjrzymy się bliżej temu, co się w nich kryje. Przygotujcie się na dyskusję o połączeniu humoru i powagi — o (czasem) pozornie zabawnej narracji dotyczącej nawet trudnych sytuacji. Nie zabraknie memów zarówno w języku angielskim jak i polskim (spoiler alert: będą również inne!). Postarajcie się więc, aby Was również nie zabrakło!

Memes are a widely recognised form of online communication. Virtually every event is memetic, to some extent, which makes memes ubiquitous. They exert a significant impact on our culture and society. During the lecture on applied internet memetics, we will answer the questions concerning the role of memes in today's world and take a closer look at what they hide. Get ready for a discussion on the combination of humour and seriousness — on a narrative which (at times) seems funny yet may deal even with the most difficult challenges. There will be memes in both English and Polish (spoiler alert: there will be others too!), so make sure you don't miss out!


“She has tusks for teeth and crazy eyes”: Contemporary British Women Writers and Classical Mythology | „Kły słonia w roli zębów i obłąkane oczy”: współczesne pisarki brytyjskie a mitologia klasyczna

lectureat the university
When? 16:15 - 16:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.48
Language in English
Teachers dr Anna Kisiel

This lecture is going to investigate contemporary rewritings of motifs from classical myths, proposed by selected British female authors. We are going to discuss modern takes on famous mythological figures, including Medusa, Iphis, and Eurydice. As it turns out, despite the passage of time, we still feel a burning need to return to them, retell their stories, and use them in a subversive way.

Celem niniejszego wykładu jest prześledzenie tego, jak wybrane autorki brytyjskie przepisują motywy znane nam z mitów Greków i Rzymian. Szczególną uwagę poświęcimy znanym postaciom mitologicznym: Meduzie, Ifis i Eurydyce. Jak się okazuje, mimo upływu czasu, wciąż odczuwamy silną potrzebę powracania do ich losów, opowiadania ich historii oraz używania ich w sposób subwersywny.


Developing pragmatic competence and its importance in effective communication | Rozwijanie kompetencji pragmatycznych i ich znaczenie w skutecznej komunikacji

lectureat the university
When? 16:00 - 16:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.46
Language in English
Teachers dr hab. Iwona Dronia

Pragmatic competence is essential in effective communication. However, it becomes particularly important in so-called intercultural communication, in which participants come from different cultural areas, use different languages, and adhere to different social norms. The ability to correctly interpret the situational context has a massive impact on the course of the communication act and the language strategies required at a given moment. During the lecture, the reasons for communication failures resulting from insufficiently developed pragmatic competence and tips for working on its development will be briefly presented.

Kompetencja pragmatyczna jest niezmiernie istotna w efektywnej komunikacji, nabiera jednak szczególnego znaczenia w sytuacji tzw komunikacji międzykulturowej, w której jej uczestnicy pochodzą z różnych obszarów kulturowych, posługują się innymi językami i wyznają różne normy społeczne. Umiejętność właściwej interpretacji kontekstu sytuacyjnego ma ogromny wpływ na przebieg aktu komunikacyjnego, lecz również dopasowanie strategii językowych wymaganych w danym momencie. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane pokrótce powody niepowodzeń komunikacyjnych wynikających z niewystarczająco rozwiniętej kompetencji pragmatycznej i wskazówki dotyczące pracy nad jej rozwijaniem.


Kalamburowa gra słów jako przejaw kreatywności językowej | Punning wordplay as a manifestation of linguistic creativity

lectureat the university
When? 16:00 - 16:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.23
Language in Polish
Teachers dr hab. Agnieszka Solska, prof. UŚ

Kalambury to rodzaj gry słów, stanowiącej jeden z przejawów kreatywności użytkowników języka. Ten interaktywny wykład przybliży jego uczestnikom i uczestniczkom twórczy wymiar kalamburów, zwłaszcza takie kwestie jak powiązanie kalamburów z humorem, ich „zabawowy” charakter, a także kalambury wielojęzyczne czy też mieszające elementy językowe i wizualne.

Puns are a type of wordplay which can serve as an example of the creativity of language users. The interactive lecture will familiarize its participants with the creative nature of punning, especially with such issues as the connection of puns with humor, their playful character as well as multilingual puns or puns mixing verbal and visual elements.


What is the role of the interpreter in communication? | Jaka jest rola tłumacza w komunikacji?

workshopat the university
When? 16:00 - 16:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.19
Language in English
Teachers mgr Sylwia Gierszal

The workshop aims to highlight the role of the interpreter in communication, who is a skilled professional, who enables communication between speakers of another language. Interpreters use the spoken language and convert it accurately and objectively into another language to enable communication between two parties who do not speak the same language. In addition, the workshop introduces students to memory exercises and other techniques of interpreting.

Warsztaty mają na celu podkreślić rolę tłumacza w komunikacji, który jest wykwalifikowanym specjalistą, który umożliwia komunikację między osobami mówiącymi w innym języku. Tłumacze ustni posługują się językiem mówionym i przekształcają go dokładnie i obiektywnie na inny język, aby umożliwić komunikację między dwiema stronami, które nie posługują się tym samym językiem. Ponadto, trakcie warsztatów uczniowie zapoznają się z ćwiczeniami pamięci oraz innymi technikami paratłumaczeniowymi.


Old English Runes: Between the Magical, the Poetic, and the Ordinary | Staroangielskie runy – pomiędzy magią, poezją i codziennością

workshopat the university
When? 18:15 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.48
Language in English
Teachers dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ

The aim of the lecture with workshop elements is to provide an introduction to the runic script and signs used in early medieval England in the broader cultural context of northern Europe before c. 1000 A.D. We will look at the origins of runes, their significance, the riddles encoded in them and their various uses and emanations in selected English inscriptions, carvings and manuscripts. The lecture-workshop will also be an invitation to engage in some hands-on exercises related to runic writing and reading runes.

Celem wykładu z elementami warsztatowymi jest przedstawienie wprowadzenia do pisma i znaków runicznych używanych we wczesnośredniowiecznej Anglii w szerszym kontekście kulturowym Europy północnej przed ok. r. 1000. Przyjrzymy się pochodzeniu run, ich znaczeniom, zakodowanych w nich zagadkach oraz ich różnym zastosowaniom i emanacjom w wybranych inskrypcjach, rzeźbach i manuskryptach angielskich. Wykład-warsztat będzie również zaproszeniem do udziału w praktycznych ćwiczeniach związanych z pismem runicznym i odczytywaniem run.


Pierwsze kroki w nauce języka japońskiego | Your first steps in learning Japanese

workshopat the university
When? 17:00 - 17:45
For whom? liceum
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.49
Language in Polish
Teachers dr Maria Spiechowicz

Warsztat ma na celu wprowadzenie uczestników w naukę języka japońskiego. Uczestnicy zapoznają się z systemem pisma, zwrotami grzecznościowymi oraz nauczą się przedstawiać po japońsku.

The workshop aims to introduce participants to Japanese language. Participants will familiarize themselves with the writing system, aisatsu (greetings), and learn how to introduce themselves in Japanese.


How should I ask this? Intonation in questions | Jak mam spytać? Intonacja w pytaniach

workshopat the university
When? 18:15 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.49
Language in English
Teachers mgr Marcin Bergier i dr Adam Pluszczyk

The workshop consists of presenting and practising the pronunciation of the basic English intonation contours that occur in questions. In particular, the differences in intonation for affirmative sentences, general questions, specific questions, question tags and short answers will be discussed. Other functions and contexts of these intonation contours, which are used in language to express a variety of emotions, will also be mentioned.

Warsztaty polegają na przedstawieniu i przećwiczeniu wymowy podstawowych konturów intonacyjnych j. angielskiego, które występują w pytaniach. W szczególności, naświetlone zostaną różnice w intonacji w przypadku zdań twierdzących, pytań ogólnych, pytań szczegółowych, pytań rozłącznych (question tags) oraz krótkich odpowiedzi. Wspomniane też zostaną inne funkcje i konteksty omawianych konturów intonacyjnych, które służą w języku wyrażaniu różnorodnych emocji.


Character Creation 101 | Tworzenie postaci od podstaw

workshopat the university
When? 16:00 - 17:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.22
Language in English
Teachers dr Agnieszka Podruczna

The workshop will familiarize the participants with the various types of characters and the ways in which they can function in literary texts (protagonists/antiheroes, antagonists, supporting characters, etc.). Moreover, it will propose a strategy that will enable the participants to create multifaceted, dynamic characters who undergo believable changes over the course of the story and populate well-rounded, authentic worlds in both the realist and speculative conventions.

Warsztaty zapoznają uczestników z różnymi typami postaci i sposobami, w jakie mogą one funkcjonować w tekstach literackich (protagoniści/antybohaterowie, antagoniści, postacie drugoplanowe itp.) Ponadto warsztaty zaznajomią uczestników ze strategiami, które pozwolą uczestnikom stworzyć wielowymiarowe, dynamiczne postacie.


Zainspiruj się do pisania kreatywnego | Get Inspired!

workshopat the university
When? 18:30 - 19:30
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.22
Language in Polish
Teachers dr Aleksandra Musiał

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach z pisania kreatywnego, mających na celu generowanie pomysłów na fabuły oraz zrozumienie podstaw pisania kreatywnego: gatunków, bohaterów, celów, przeszkód i konfliktów. Ćwiczenia będą obejmować swobodne pisanie (freewriting), informacje zwrotne (feedback) oraz prezentację pomysłów i szkiców przez uczestników warsztatów.

Participants will work exercises designed to generate ideas for stories, and to grasp the basics of creating plots, starting with their very fundamentals: genres, protagonists, goals, obstacles, and conflicts. The exercises will involve some freewriting, feedback, and presentation of their ideas and sketches by the workshop’s participants.


Cyfrowa mowa ciała w badaniach językoznawczych i w życiu codziennym – mnogość interpretacji czy współczesny zunifikowany kod językowy? | Digital body language in linguistic research and everyday life

workshopat the university
When? 18:15 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.17
Language in Polish
Teachers dr Dagmara Gałajda ze Studenckim Zespołem Badawczym IJ

Celem naszego warsztatu jest pokazanie, jak użycie emoji, memów, gifów, reaction pics i innych elementów cyfrowej mowy ciała przejawia się w naszej codziennej komunikacji w różnych sytuacjach. Chcemy wspólnie zastanowić się, czy cyfrową mowę ciała obecnie rozumie każdy, czy nadal jest to kod językowy zarezerwowany dla młodego pokolenia. Porozmawiamy również o języku inkluzywnym w mediach społecznościowych, a dokładniej na Instagramie i TikToku. Czy Genzersi potrafią się tak komunikować, aby nikogo nie urazić? Sprawdźmy wspólnie w czasie naszego warsztatu!

The aim of our workshop is to show how the use of emoji, memes, gifs, reaction pics and other elements of digital body language manifests itself in our everyday communication in different situations. We want to consider together whether everyone now understands digital body language or whether it is still a linguistic code reserved for the younger generation. We will also discuss inclusive language on social media, specifically on Instagram and TikTok. Can Genzers communicate in such a way that they don't insult anyone? Let's find out together during our workshop.


Hashtagi i treści o tematyce ekologicznej w mediach społecznościowych. Porównanie wpisów wygenerowanych przez człowieka i AI | Hashtags and environmental content on social media. A comparison of human-generated and AI-generated posts

workshopat the university
When? 17:00 - 17:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.17
Language in Polish
Teachers dr Dagmara Gałajda ze Studenckim Zespołem Badawczym IJ

Treści o tematyce ekologicznej stanowią sporą część wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych. W czasie naszych warsztatów chcemy pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy wpisami wygenerowanymi przez człowieka oraz przez sztuczną inteligencję. Wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na poniższe pytania. Które wpisy są bardziej popularne i ciekawsze dla odbiorcy? Czy można bez problemu rozpoznać, czy autorem posta jest człowiek? W jaki sposób tworzone są posty wygenerowane przez AI? Jakie hashtagi zamieszczają autorzy, aby zwiększyć zasięgi? Jak hashtagi są postrzegane przez współczesne pokolenie młodych ludzi, czyli Genzersów? Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Environmental content makes up a large part of social media posts. In our workshop, we want to show the similarities and differences between human-generated and AI-generated posts. Together, we will try to find answers to the following questions. Which posts are more popular and more interesting for the audience? Can it be easily recognised whether the author of a post is human? How are AI-generated posts created? What hashtags do authors include to increase reach? How are hashtags perceived by today's generation of young people, i.e. Genzers? We invite you to join the discussion!


Let’s make a video game: can you measure creativity? | Zróbmy sobie grę wideo: czy można zmierzyć kreatywność?

workshopat the university
When? 17:15 - 18:15
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.22
Language in English
Teachers dr Marcin Sarnek

During the workshop students will learn about creative techniques which can help design original videogame projects. This will be done by engaging in fun activities – some of them will be games themselves. Through these activies we will try to discover how creativity functions and which brainstorming tools work best for you.

Podczas warsztatów uczniowie poznają wybrane techniki kreatywne, które mogą pomóc w procesie projektowania nowych gier wideo. W czasie naszego spotkania przeprowadzimy kilka ćwiczeń i aktywności – niektóre z nich same będą grami. Dzięki nim postaramy się odkryć, jak funkcjonuje kreatywność i jakie narzędzia kreatywne sprawdzą się najlepiej dla konkretnych osób i zespołów.


“The Starry Night” – between word, image and truth | “Gwiaździsta noc” – pomiędzy słowem, obrazem i prawdą

workshopat the university
When? 17:00 - 17:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.48
Language in English
Teachers dr Justyna Rusak

Close your eyes and see… The goal of these interdisciplinary workshops is to boost creativity in the context of literary interpretations of Anne Sexton’s intriguing poem “Starry Night” inspired by Vincent van Gogh’s painting bearing the same title. Playing with free associations, visual symbols or far-reaching allusions can result in astonishing conclusions about the lives of the seemingly dissimilar artists. Workshops will be based on group discussions in English accompanied by a multimedia presentation and … atmospheric music.

Zamknij oczy i patrz… Celem warsztatów interdyscyplinarnych jest rozwijanie kreatywności w kontekście literackich interpretacji intrygującego wiersza amerykańskiej pisarki Anne Sexton, pt. Gwiaździsta noc” zainspirowanej obrazem holenderskiego mistrza Vincenta van Gogha o tym samym tytule. Zabawa słowem, skojarzeniami, symbolami wizualnymi lub nieoczywistymi aluzjami może prowadzić do zaskakujących wniosków dotyczących życia i motywacji z pozoru tak odległych twórców. Warsztaty będą miały formę dyskusji w języku angielskim w małych i większych grupach, której towarzyszyć będą obrazy i klimatyczna muzyka.


Wprowadzenie do nauki języka chińskiego | Introduction to Chinese

workshopat the university
When? 19:15 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 1.49
Language in Polish
Teachers dr Katarzyna Bańka-Orłowska

Krótkie warsztaty nauki z języka chińskiego oraz zgłębianie tajników kultury i historii Chin.

A short workshop exploring the Chinese language and the secrets of Chinese culture and history.


Simultaneous interpreting in a nutshell | Tłumaczenie symultaniczne w pigułce

workshopat the university
When? 17:00 - 18:00, 18:15 - 19:15
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Warsztat w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), sala 2.52
Language in English
Teachers mgr Katarzyna Holewik

The aim of the workshop is to familiarise students with the nature and challenges of simultaneous interpreting as well as the role of an interpreter. Students’ will get hands-on experience in a language laboratory (interpreting booths).

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z charakterem i wyzwaniami związanymi z tłumaczeniami symultanicznymi, a także z rolą tłumacza ustnego. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w laboratorium językowym (kabiny tłumaczeniowe).


Northern Ireland in 10 Murals | Irlandia Północna wytłumaczona 10 muralach

lectureat the university
When? 15:15 - 15:45
For whom? liceum, dorośli
Where? at the university: Wykład w siedzibie uczelni (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec), aula im. Kazimierza Polańskiego
Language in English
Teachers prof. dr hab. Leszek Drong

The lecture focuses on Northern Irish murals, including an extensive presentation of photographs which document some of the earliest specimens of loyalist and republican wall paintings in Belfast and Derry. The first part addresses historical circumstances that led to the emergence of Northern Ireland; the Troubles as a period of brutal conflict between two major ethnic communities there, and, finally, recent political, social and cultural developments which have followed the Good Friday Agreement in 1998.

Wykład koncentruje się na północnoirlandzkich muralach, w tym na obszernej prezentacji zdjęć dokumentujących niektóre z najwcześniejszych okazów lojalistycznych i republikańskich takich malunków w Belfaście i Derry. W pierwszej części omówione zostaną okoliczności historyczne, które doprowadziły do powstania Irlandii Północnej; The Troubles jako okres brutalnego konfliktu między dwiema głównymi społecznościami etnicznymi, a także ostatnie wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne, które nastąpiły po Porozumieniu Wielkopiątkowym w 1998 roku.